About Us

Đây là blog của một công ty về ngành xuất bản có tình yêu mãnh liệt đối với những vết mực và trang giấy trên tay của bạn.

Chúng tôi không giả vờ rằng chúng tôi biết được những gì, nhưng những gì chúng tôi có là cả một kho tàng kiến thức trên internet chứa đựng nhiều ý tưởng tượng hình để tiếp cận với ngành xuất bản hiện đại, Blog này được tạo ra nhằm để cho chúng tôi thể hiện ý tưởng và nhận đóng góp từ phía các bạn…và lưu ý rằng tất cả những gì bạn biết về Blog không phải là tất cả, hãy cùng chúng tôi đóng góp cho ngành công nghiệp xuất bản hiện đại này.

———————————————————————————-

This is the blog of a company that fell into the publishing industry through the love of feeling an ink-and-paper book in your hands.
We don’t pretend to know what we’re doing, leaving us dealing with the realities of the modern publishing industry, harboring numerous iconoclastic ideas, and having an internet-sized repository of information at our fingertips. The blog is here to let us express our ideas, communicate among members across long distances, and act like we’re an authority on something we know little about…and isn’t that exactly what blogging is all about?

http://www.newpublisherjournal.com